Enviroment

Aktivitet mjedisor ne bashkepunim me drejtorine per urbanizem me qellim te ngritjes se  vetëdijesimit rreth çështjeve të mjedisit,si dhe të nxisjes se veprimit individual në këtë drejtim. Me kete qellim u urganizua konkurs publik mbi oborin dhe ballkonin më të bukur ne komunë të Rahovecit. Konkursi ishte i hapur për të gjithë banorët e komunës. Në fotografi mund t’i shihni disa nga oboret qe konkuruan si dhe ngjarjen përmbyllëse ku u bë edhe ndarja e çmimeve